Stanovy Občanského sdružení I*EARN (OSI)
Název a sídlo

Občanské sdružení I*EARN (dále jen „sdružení“) má sídlo v Českém Krumlově.
Sdružení sídlí na adrese Český Krumlov, Chvalšinská 112, 381 01


Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením fyzických a právnických osob zapojených do programu I*EARN. Cílem tohoto programu je podpora národních a mezinárodních projektů studentů základních a středních škol za vedení jejich pedagogů, které využívají internet.
Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:
 1. Sdružovat školy, studenty a učitele pracující v programu I*EARN
 2. Podporovat práci studentů a pedagogů v programu I*EARN
 3. Podporovat spolupráci studentů a pedagogů v programu I*EARN v rámci celé republiky i světa

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
 1. Poradenská činnost pro školy
 2. Pořádání konferencí, seminářů, přednášek, kurzů
 3. Účast na národních a mezinárodních setkáních a konferencích
 4. Propagační a popularizační činnost

Členství ve sdružení

 1. Členové se sdružují ve Skupinách I*EARN (dále jen SI), které představují základní organizační složku.

 2. SI může být založena při střední nebo základní škole, která se písemně přihlásí k programu sdružení. Přihláška se podává výkonné radě, která na svém nejbližším zasedání rozhodne o přijetí. Součástí přihlášky je evidenční list SI, který musí obsahovat jména a příjmení členů SI, jejich rodná čísla, adresy a den vzniku členství. Tento evidenční list se aktualizuje vždy k 31. říjnu a k 1. březnu.

 3. Členem SI může být osoba, která souhlasí se stanovami sdružení, dodržuje stanovy a usnesení orgánů společnosti. Členství v SI vzniká na základě podpisu přihlášky. SI vede evidenci členů.

 4. V čele SI stojí osoba starší 18 let, která organizuje její činnost.

 5. SI se aktivně podílí na činnosti programu I*EARN a samostatně získává prostředky pro svou činnost.

 6. Člen sdružení má právo:
  • volit a být volen do orgánů sdružení po dosažení věku 19 let
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení
  • podílet se na praktické činnosti sdružení

 7. Člen sdružení má povinnost:
  • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení
  • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
  • platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny

 8. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:
  • napomenutí člena sdružení - provádí písemně výkonná rada
  • vyloučení ze sdružení - rozhoduje valná hromada

 9. Členové přípravného výboru sdružení se stávají členy sdružení dnem jeho registrace.

 10. Členství ve sdružení zaniká:
  • vystoupením - písemné oznámení předsedovi sdružení
  • u žáků a studentů ukončením studia na příslušné škole
  • vyloučením - rozhoduje valná hromada
  • úmrtím člena
  • zánikem SI
  • zánikem sdružení
  • nezaplacením členského příspěvku, je-li stanoven, v určeném termínu

 11. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Evidence členů

 1. Evidenci členů sdružení vede výkonná rada. Ta také stanoví podobu této evidence.
 2. Účelem evidence je přehled o okruhu členů a o právních vztazích členů ke sdružení.
 3. Evidence obsahuje:
  • jméno a příjmení člena
  • rodné číslo člena
  • trvalý pobyt člena
  • den vzniku členství
  • den a důvod zániku členství
  • jiné skutečnosti související s členstvím a stanovené výkonnou radou
 4. Podklady pro vedení evidence členů sdružení je povinna dodat každá SI při podání přihlášky. K 1. březnu a k 31. říjnu (případně podle potřeby) provedou SI aktualizaci evidence.

Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení tvoří:
  • valná hromada
  • výkonná rada
  • předseda výkonné rady
  • revizní komise


 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji zástupci jednotlivých SI. Každá SI je zastoupena na valné hromadě jedním členem. Svolává ji nejméně jednou ročně předseda výkonné rady. Předseda je povinen svolat valnou hromadu také na žádost nadpoloviční většiny SI či výkonné rady, a to do 1 měsíce od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímá hlasováním. Není- li stanoveno ve stanovách jinak, je rozhodnutí přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných členů. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců SI. Není-li do 30 minut po pozvánkou stanoveném termínu zahájení valné hromady přítomna nadpoloviční většina zástupců SI, je valná hromada
  usnášení schopná nadpoloviční většinou přítomných.

 3. Valná hromada má následující pravomoci:
  1. volí výkonnou radu (funkční období volených orgánů je dvouleté)
  2. volí členy revizní komise (funkční období je dvouleté)
  3. schvaluje zprávu o činnosti předloženou výkonnou radou
  4. schvaluje zprávu revizní komise
  5. určuje koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
  6. rozhoduje o vyloučení
  7. rozhoduje o zániku sdružení, schvaluje změnu stanov, kontroluje hospodaření


 4. Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení. Je tříčlenná a její členové jsou voleni valnou hromadou. Funkční období výkonné rady je dvouleté. Výkonná rada se schází podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Výkonná rada:
  • připravuje jednání valné hromady
  • plní úkoly uložené valnou hromadou
  • připravuje zprávu o činnosti
  • schvaluje vnitřní předpisy sdružení
  • rozhoduje o výši členských příspěvků
  • rozhoduje o přijetí nových členů
  • vede evidenci členů sdružení
  • rozhoduje o napomenutí členů
  • volí předsedu výkonné rady (dvouleté volební období)
  • usnesením může přijmout svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů výkonné rady, pokud nebude v rozporu se stanovami


 5. Předseda výkonné rady je zástupcem sdružení navenek. Je volen na dva roky výkonnou radou. Předseda:
  • svolává a řídí jednání valné hromady i výkonné rady
  • řídí činnost sdružení
 6. Revizní komisi tvoří tři členové volení valnou hromadou. Členem revizní komise nemůže být člen výkonné rady. Úkolem revizní komise je provádět revizi hospodaření OS I*EARN, a to čtvrtletně. O své činnosti informuje členy OS I*EARN. Revizní komise schvaluje proplacení částek nad 3000 Kč.

Zásady hospodaření

 1. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Prostředky na svou činnost získává sdružení z grantů, dotací a darů.

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká, vysloví-li se pro jeho zánik alespoň 2/3 SI.
 2. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku likvidátor jmenovaný výkonnou radou.

Závěrečná ustanovení

 1. Jménem sdružení jedná předseda výkonné rady nebo osoby jím zmocněné v rámci svých písemných oprávněních.
 2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 3. Tyto upravené stanovy byly schváleny valnou hromadou OS I*EARN v Brně dne 14. června 2003.